مدیریت (بازاریابی،داخلی،مالی)

 

  


چارت درسی:

چارت درسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک

چارت درسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک

چارت درسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی

چارت درسی ارشد مدیریت گرایش بازرگانی بین الملل

چارت درسی ارشد مدیریت گرایش بازرگانی داخلی

چارت درسی ارشد مدیریت گرایش بازاریابی

چارت درسی ارشد مدیریت  گرایش مالیفرم ها:
فرم پروپزال کارشناسی ارشد مدیریت(94/09/24)
فرم تایید عنوان پایان نامه توسط گروه (95/02/18)
فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه-کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(95/08/15)

فرم تغییریافته پروپزال کارشناسی ارشدمدیریت-فروردین 96 (96/02/11)

قوانین جلسات دفاع (96/02/11)

 


اطلاعیه های مهم مدیرگروه:


پروپزال های برسی شده تا تاریخ 28 خرداد  (94/04/03)
نتایج پروپزال های تحویل داده شده گرایش داخلی(94/09/08)
نتایج پروپزال های تحویل داده شده گرایش مالی (94/09/15)
نتایج پروپزال های تحویل داده شده گرایش بازاریابی(94/09/16)
نتایج پروپزال های تحویل داده شده گرایش داخلی -دی ماه(94/11/03)
نتایج پروپزال های تحویل داده شده گرایش بازاریابی-دی ماه(94/11/08)

زمانبندی تحویل عناوین پیشنهادی و پروپزال گروه مدیریت بازرگانی-کلیه گرایش ها (95/08/25)پروپزالهایی که بررسی شده اند:

پروپزالهای تایید نشده(94/11/14)
نتایج بررسی پروپزالهای کارشناسی ارشد مدیریت گرایشهای مالی-داخلی و بازاریابی و شش نفر از دانشجویان بین الملل (95/11/24)